Giới thiệu

MAXCDP (Maximize Customer Data Platform) là một nền tảng quản lý hoạt động tiếp thị. Giúp doanh nghiệp quản lý dữ liệu khách hàng xuyên suốt. Dữ liệu sẽ được sử dụng cho đa kênh tiếp thị

  • Email marketing
  • Chatbot marketing
  • Omni-channel – Giải pháp bán hàng đa kênh (Website, Facebook, Lazada, Shopee, …)

MAXCDP phân tích dữ liệu tức thời, phân lớp dữ liệu theo đa tiêu chí phục vụ cho việc thực thi đúng khách hàng, đúng thông điệp và đúng thời điểm.

MAXCDP giúp doanh nghiệp thấy được các hoạt động, sở thích của khách hàng với dịch vụ, duy trì mối quan hệ khắng khít, bền bỉ với khách hàng tốt hơn.